dimarts, 3 de març de 2020

BASES IV CONCURS DE DIBUIX «DIBUIXA EL TEU PATRIMONI»

OBJECTE DEL CONCURS: que els escolars de Sagunt  descobrisquen la importància del Patrimoni Històric de la seua ciutat per mitjà del contacte vital i de l’expressió plàstica que els suggereix la contemplació, i alhora que prenguen consciència sobre la necessitat de la seua conservació i millora.
Es tracta d’educar xiquets i xiquetes orgullosos del seu Patrimoni Històric i Industrial i de formar part del futur d’un Sagunt Patrimoni de la Humanitat.

PARTICIPANTS: xiquets i xiquetes d’edats compreses entre 6 i 14 anys, distribuïts en quatre categories.

-Participants de 6 i 7 anys.
-Participants de 8 i 9 anys.
-Participants de 10 a 12 anys.
-Participants de 13 i 14 anys.

MODALITAT: a l’aire lliure.

TÈCNICA: dibuix o pintura amb llapis i colors no líquids (llapis negre o de colors, retoladors, ceres, etc.).

S’utilitzarà paper i suport subministrats pel Col·lectiu. La resta de materials necessaris per a l’exercici els han de portar les persones participants.

CALENDARI: els treballs s’han de realitzar en els diversos espais designats a aquest efecte pel Col·lectiu, sempre en relació amb algun monument
patrimonial saguntí. Aquests espais són:

-Plaça Major: diumenge 8 de març de 2020.
-Centre Cívic: diumenge 29 de març de 2020.

DESENVOLUPAMENT: els xiquets i xiquetes participants acudiran de matí amb puntualitat a les 10.00 h al lloc de convocatòria, necessàriament acompanyats per un adult responsable, i se situaran lliurement dins dels espais marcats per l’organització. No podran ser assessorats en la realització de l’exercici per ningú. Cada participant només podrà lliurar un dibuix per sessió. La sessió finalitzarà a les 12.00 h.

El Col·lectiu pel Patrimoni es reserva el dret de modificar o cancel·lar l’execució dels exercicis quan hi haja causes que així ho aconsellen.

PREMIS: es concedirà un 1r premi i dos accèssits per categoria, que consistiran en materials relacionats amb l’educació i el patrimoni.

EXPOSICIÓ: tots els treballs seran exposats col·lectivament al mes de maig de 2020. Els treballs premiats quedaran en propietat del Col·lectiu pel Patrimoni, i li cedeixen en exclusiva tots els drets d’explotació sobre ells, inclosos, entre altres, els de reproducció per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital o de qualsevol altra índole.

Els treballs no premiats seran retirats al mateix moment de la cloenda de l’exposició. De no ser així s’entendrà que són cedits en propietat al Col·lectiu pel Patrimoni, el qual en decidirà l’ús i destinació.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: la participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

-------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETO DEL CONCURSO: Que los escolares de Sagunto descubran la importancia del Patrimonio Histórico de su ciudad a través del contacto vital y de la expresión plástica que su imagen les sugiere, a la vez que tomen conciencia sobre la necesidad de su conservación y mejora. Se trata de educar niños y niñas orgullosos de su Patrimonio Histórico e Industrial y de formar parte en un futuro de un Sagunto Patrimonio de la Humanidad.

PARTICIPANTES: Niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 14 años, distribuidos en
tres categorías.

-Participantes de 6 y 7 años.
-Participantes de 8 y 9 años.
-Participantes de 10 a 12 años.
-Participantes de 13 y 14 años.

MODALIDAD: Al aire libre.

TÉCNICA: Dibujo o pintura con lápices y colores no líquidos (lápices en negro o de colores, rotuladores, ceras, etc.). Se utilizará papel y soporte suministrados por el Col·lectiu. El resto de materiales necesarios para el ejercicio correrán a cargo de los y las participantes.

CALENDARIO: El desarrollo de los trabajos se realizará en los distintos espacios designados al
efecto por el Col·lectiu, siempre en relación con algún monumento patrimonial saguntino. Dichos
espacios serán:

-Plaza Mayor, domingo, día 8 de marzo de 2020
-Centro Cívico, domingo, día 29 de marzo de 2020

DESARROLLO: Los niños y niñas participantes acudirán con puntualidad, a las 10 h. de la
mañana, al lugar de convocatoria, necesariamente acompañados por un adulto responsable. Se
situarán libremente dentro de los espacios marcados por los organizadores. No podrán ser
asesorados en la realización del ejercicio por ninguna persona. Cada participante sólo podrá
entregar un dibujo por sesión. La sesión finalizará a las 12 h. de la mañana.

El Col·lectiu pel Patrimoni se reserva el derecho de modificar o cancelar la ejecución de los ejercicios cuando concurran causas que así lo aconsejen.

PREMIOS: Se concederán un 1er. Premio y dos Accésits por categoría que consistirán en
materiales varios relacionados con la educación y el patrimonio histórico.

EXPOSICIÓN: Todos los trabajos serán expuestos colectivamente en el mes de mayo de 2020.
Los trabajos premiados quedarán propiedad del Col·lectiu pel Patrimoni, y le ceden en exclusiva
todos los derechos de explotación sobre ellos, incluyendo entre otros los de reproducción por
cualquier sistema gráfico, mecánico, electrónico, reprográfico, digital o de cualquier otra índole.

Los trabajos no premiados serán retirados en el momento de la clausura de la exposición, de no
ser así, se entenderá que son cedidos en propiedad al Col·lectiu pel Patrimoni, el cual decidirá el uso y destino de dichos trabajos.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso implica la aceptación de las bases.